PRÉCOCE

Informations :

Am Grupp Précoce kënnen scolariséiert Kanner ab dem Alter vun dräi​ Joer, déi an de Gemengen Fluesweiler oder Wuermer​ wunnen, ageschriwwen ginn.

Eng Agewinnung am Grupp ass obligatoresch. Dës Agewinnung ass individuell ob all Kand/ Famill ausgeriicht an bezitt sech am Normalfall ob zwee Deeg. Si déngt dozou, dem Kand a gudden Start an der Maison Relais Billek ze erméiglechen. D’ Kand kritt en Abléck an eisen Alldag an léiert dobäi de Grupp kënnen. D’ Erzéier weisen der Famill d’ Raimlechketen an beäntweren all Fro.

Chef de Groupe : Vanessa 

Éducateurs : Tanja, Jil F., (Anne-Marie)

Aide Éducateurs : Anabela, Sonja, Carole

Praktesch Informatiounen : Den Aktivitéiten Plang fannt dir ënnert der Rubrik « AGENDA »

D’ Kanner dierfen während der Schoulzäit fir 26,5 Stonnen an während der Vakanz fir 43,5 Stonnen an der Maison Relais Billek ageschriwwen ginn.

Formulaire de contact

Dernière modification le 15/07/2024
Aller au contenu principal